Bruksvilkår

 

Vennligst les disse vilkårene og betingelsene grundig. Din tilgang til dette nettstedet for Right Management Inc. ("Right Management") og noen av sidene representerer ditt samtykke til å bli bundet av følgende vilkår og betingelser. Hvis du ikke samtykker til følgende vilkår og betingelser, må du ikke benytte dette nettstedet eller tilhørende sider.

BRUK AV INFORMASJON OG MATERIELL.

Informasjonen på dette nettstedet kan endres uten varsel. Nettstedet er ikke beregnet til å være (i) en omfattende eller detaljert uttalelse som gjelder emnene som behandles, (ii) råd om investeringer, skatt, bank, regnskap, juridiske spørsmål eller andre profesjonelle eller ekspertråd eller anbefalinger eller (iii) et tilbud eller en anbefaling om å selge eller kjøpe aksjer, obligasjoner eller andre finansielle instrumenter eller andre produkter eller tjenester. Du bør søke passende, kvalifisert rådgivning og anbefalinger før du handler eller unnlater å handle basert på informasjon som gis på nettstedet. Du bekrefter at å stole på eller basere seg på informasjon som finnes på dette nettstedet skjer på egen risiko. Right Management kan etter eget skjønn nekte tilgang til og bruk av nettstedet og forbeholder seg retten til å korrigere eventuelle feil eller utelatelser i alle deler av nettstedet.

KOMMUNIKASJON OG ORDRER PÅ NETTSTEDET

Nettstedet er en portal og informasjonskanal til andre nettsteder og virksomheter som drives av Right Managements morselskap, ManpowerGroup. ("ManpowerGroup") og Right Managements forskjellige tilknyttede selskaper ("Tilknyttede selskaper"). Hvis du bruker nettstedet til å starte kommunikasjon om dine rekrutteringsbehov, vil informasjonen du sender inn kunne bli fremlagt til og behandlet og besvart av ManpowerGroup og tilknyttede selskaper. Du gir tillatelse til at Right Management: (a) aksepterer kommunikasjon som de mottar fra deg ved hjelp av nettstedet eller e-post som om denne kommunikasjonen hadde blitt gitt direkte av deg skriftlig og undertegnet av deg, (b) fremlegger din kommunikasjon til ethvert ManpowerGroup- og tilknyttet selskaper og Right Managements ansatte ved hjelp av nettstedet, e-post eller annen kommunikasjon og (c) besvarer din kommunikasjon med hjelp av Internett-kommunikasjon, e-post eller annen form for kommunikasjon. Kommunikasjon du sender til Right Management ved hjelp av nettstedet eller e-post er ikke virksomme hvis de ikke, og før de, behandles av den ansvarlige Right Management-representanten. Hvis du sender inn feil eller unøyaktig kommunikasjon, eller hvis kommunikasjonen er skadet eller forstyrret under overføring til Right Management, vil du bli ansvarlig for eventuelt tap, skade eller tilleggskostnader som påløper for deg, Right Management, ManpowerGroup og tilknyttede selskaper eller andre personer som følge av dette. Right Management kan nekte å behandle enhver kommunikasjon som sendes til Right Management ved hjelp av nettstedet eller e-post eller kan reversere behandlingen av kommunikasjon som er sendt til Right Management ved hjelp av nettstedet eller e-post når som helst etter Right Managements eget skjønn og uten noe varsel eller noen forpliktelse overfor deg eller andre personer, inkludert, men ikke begrenset til, hvis: (a) Right Management ikke kan behandle kommunikasjonen, (b) kommunikasjonen strider mot noen av bestemmelsene i disse vilkårene og betingelsene eller andre avtaler som du eller andre personer har med Right Management, ManpowerGroup eller tilknyttede selskaper, (c) Right Management anser at kommunikasjonen er i konflikt med andre instruksjoner eller avtaler med deg eller personer du representerer eller (d) det foreligger en driftsfeil eller -svikt i forbindelsen når det gjelder overføringen av kommunikasjonen.

All informasjon som sendes inn til Right Management, ManpowerGroup eller tilknyttede selskaper via dette nettstedet skal bli og være eiendommen til Right Management, ManpowerGroup og tilknyttede selskaper. Right Management, ManpowerGroup og tilknyttede selskaper skal stå fritt til å bruke slik informasjon til ethvert formål og skal ikke bli gjenstand for noen forpliktelser når det gjelder konfidensialitet for slik informasjon, unntatt slik det kreves av gjeldende lovgivning eller er beskrevet i personvernpraksis eller -policyer som gjelder forholdet. Brukerne må være klar over at informasjon sendt via e-post kanskje ikke er sikker og kan bli oppfanget av tredjeparter. Vennligst ikke bruk e-post til å sende konfidensiell informasjon til Right Management eller informasjon som krever umiddelbar handling.

ANSVARSFRASKRIVELSE, ANSVARSBEGRENSING, FRIGIVNING, ERSTATNING.

RIGHT MANAGEMENT GIR INGEN UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER ELLER ERKLÆRINGER AV NOE SLAG NÅR DET GJELDER DETTE NETTSTEDET, OG FRASKRIVER SEG UTTRYKKELIG ALLE GARANTIER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER OM EIENDOMSRETT, MANGLENDE OVERTREDELSE AV ANDRES RETTIGHETER, SALGBARHET, EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL, YTELSE, VARIGHET, TILGJENGELIGHET, RETTIDIGHET, NØYAKTIGHET ELLER FULLSTENDIGHET.

Internett er ikke et sikkert medium og kan bli gjenstand for forstyrrelser og avbrudd og uaktsomme eller bevisste brudd på sikkerheten og personvernet. Driften av nettstedet kan bli påvirket av mange faktorer som ligger utenfor Right Managements kontroll. Driften av nettstedet kan kanskje ikke være kontinuerlig eller uten avbrudd, sikker eller privat. RIGHT MANAGEMENT, ManpowerGroup ELLER TILKNYTTEDE SELSKAPER VIL IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER BLI ANSVARLIGE FOR NOEN FORM FOR SKADER ELLER TAP SOM FØLGE AV ELLER PÅ NOEN MÅTE FORBUNDET MED NOEN PERSONS BRUK AV, ELLER MANGLENDE EVNE TIL BRUK AV, DETTE NETTSTEDET  ELLER NOEN DEL AV DET ELLER SOM UTSPRINGER FRA ELLER STÅR I FORBINDELSE MED DETTE NETTSTEDET OG INFORMASJONEN SOM BEFINNER SEG PÅ DETTE NETTSTEDET, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL TAP AV DATA, TAP AV BRUK ELLER TAP AV GEVINST ELLER NOEN SPESIELL, TILFELDIG SKADE, FØLGESKADE, INDIREKTE TAP ELLER TAP UTOVER DET PÅREGNELIGE, UAVHENGIG AV OM RIGHT MANAGEMENT, ManpowerGroup ELLER TILKNYTTEDE SELSKAPER HAR BLITT VARSLET OM MULIGHETEN FOR SLIKE TAP.


DU FRAFALLER HERMED OVERFOR RIGHT MANAGEMENT, ManpowerGroup OG TILKNYTTEDE SELSKAPER OG ALLE NÆRSTÅENDE, TILKNYTTEDE ELLER ASSOSIERTE PERSONER OG ENHETER KRAV PÅ ALLE TYPER RETTIGHETER, ERSTATNINGSKRAV, KLAGER, KRAV, ÅRSAKSSAMMENHENGER, SAKSANLEGG, ANSVAR, FORPLIKTELSER, ADVOKATHONORARER OG RETTSGEBYRER, KOSTNADER OG UTLEGG AV ALLE SLAG OG TYPER OG SOM MÅTTE OPPSTÅ, OM DE ER KJENT ELLER IKKE, SOM EKSISTERER NÅ ELLER MÅTTE OPPSTÅ I FREMTIDEN, SOM UTSPRINGER FRA, ER TILKNYTTET ELLER FORBUNDET MED DIN BRUK AV NETTSTEDET.
DU SAMTYKKER I Å HOLDE RIGHT MANAGEMENT, ManpowerGroup OG TILKNYTTEDE SELSKAPER OG ALLE NÆRSTÅENDE, ASSOSIERTE ELLER TILKNYTTEDE PERSONER ELLER ENHETER (I FELLESSKAP KALT "SKADESLØSE PARTER") SKADESLØSE, ERSTATTE OG FORSVARE MOT ALLE TYPER ERSTATNINGSANSVAR, UTGIFTER OG KOSTNADER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL RIMELIGE ADVOKATUTGIFTER OG RETTSGEBYRER OG ANDRE KOSTNADER SOM PÅLØPER FOR DE SKADESLØSE PARTER I FORBINDELSE MED DIN BRUK AV NETTSTEDET ELLER BRUDD PÅ DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE. DU PÅTAR DEG Å ASSISTERE OG SAMARBEIDE SÅ FULLT SOM DET MED RIMELIGHET KAN KREVES AV DE SKADESLØSE PARTER I FORSVARET MOT ETHVERT ERSTATNINGKRAV ELLER ANNET KRAV.

OPPHAVSRETT

Copyright © 2009 Right Management. Med enerett. Nettstedet og all informasjon (i form av tekst, grafikk, video og lyd), bilder, ikoner, programvare, design, programmer, kalkulatorer, modeller, data og andere elementer som er tilgjengelige på eller via nettstedet er Right Managements, ManpowerGroups, tilknyttede selskapers og andres eiendom og er beskyttet av lover i USA og internasjonalt som gjelder opphavsrett, varemerker og andre lover. Din bruk av nettstedet overfører ikke noen eiendomsrett eller andre rettigheter til nettstedet eller innholdet til deg.
Nettstedet må bare benyttes på den måten som er beskrevet uttrykkelig i disse vilkårene og betingelsene. Spesielt, unntatt hvis det er uttrykkelig uttalt på andre steder i disse vilkårene og betingelsene, må ikke nettstedet bli kopiert, imitert, reprodusert, republisert, lastet opp, lagt inn, overført, modifisert, indeksert, katalogisert, speilet eller distribuert på noen måte, helt eller delvis, uten uttrykkelig, skriftlig forhåndssamtykke fra Right Management. Nettstedet kan bare brukes til lovlige formål. Nettstedet kan fås tilgang til og brukes kun via vanlig tilgjengelige SSL-aktivert nettleserprogramvare.

VAREMERKEINFORMASJON

RIGHT MANAGEMENT®, RIGHT.COM™, Right Management-logoen og andre merker og logoer som vises på nettstedet, er registrerte og uregistrerte varemerker, handelsnavn og tjenestemerker som eies eller er lisensiert av Right Management. Andre produkt- og selskapsnavn og logoer som vises på nettstedet kan være registrerte eller uregistrerte handelsnavn, varemerker og tjenestemerker som tilhører sine respektive eiere. All bruk av handelsnavn, varmerker, tjenestemerker og logoer (i fellesskap kalt "Merker") som vises på nettstedet er strengt forbudt. Ingenting som vises på nettstedet eller andre steder skal anses som å kunne frigi, underforstått, ved konkludent adferd eller på annen måte, noen form for lisens eller rettighet til å bruke noen merker som er vist på nettstedet.

PERSONOPPLYSNINGER/PERSONVERN

Right Management samler inn, bruker og fremlegger informasjon om din bruk av nettstedet og dine personopplysninger i samsvar med personvernpolicyen, som er tilgjengelig på nettstedet. Right Management kan endre personvernpolicyen av og til etter eget skjønn uten forhåndsvarsel eller noen forpliktelser overfor deg eller andre personer. Ved å benytte nettstedet, samtykker du i Right Managements innsamling, bruk og fremleggelse av dine personopplysninger i samsvar med personvernpolicyen som den da lyder uten noe ytterligere varsel eller noen forpliktelser overfor deg eller andre personer.

INTERNASJONALE BRUKERE OG LOVVALG

Dette nettstedet blir kontrollert, drevet og administrert av Right Management fra kontoret i USA. Right Management avgir ingen erklæring om at materiellet på dette nettstedet er passende eller tilgjengelig for bruk på steder utenfor USA og tilgang til det fra territorier hvor innholdet er ulovlig eller forbudt.  Personer som bruker nettstedet må overholde alle gjeldende lover. Disse vilkårene og betingelsene reguleres av lovene i staten Pennsylvania, uten å påvirke bestemmelser hvor det foreligger lovkonflikter. Alle tvister eller krav som utspringer fra eller som har forbindelse med denne avtalen eller brudd på den, skal løses ved voldgift administrert av American Arbitration Association etter deres Commercial Arbitration Rules og dommen som avsies av voldgiftsretten kan påankes til enhver domstol som har jurisdiksjon over saken.  Voldgiftsretten vil bestå av kun én voldgiftsdommer. Stedet for voldgiftssaken vil bli Philadelphia i Pennsylvania i USA.  Uavhengig av det ovennevnte kan du eller Right Management be om midlertidig forføyning fra en kompetent domstol i Philadelphia i Pennsylvania før eller under voldgiftsbehandlingen.  Alle rettslige grunnlag du måtte ha når det gjelder din bruk av nettstedet må påberopes innen seks (6) måneder etter at omstendighetene oppsto. Disse vilkårene og betingelsene representerer hele avtalen mellom Right Management og deg når det gjelder din bruk av nettstedet.


 top